Ljudska Prava: Pravosuđe za maloletnike, Dečja prava

Kancelarija za ljudska prava UNMIK-a je 15 i 16 juna organizovala  okrugli sto o zaštiti prava dece u pravosudnom sistemu. Sudija Renata Vinter, specijalista sa dugogodišnjim iskustvom, podpredsednica Odbora UN za Prava dece i sudija Hibridnog suda u Siera Leoneu održala je dvodnevno intenzivno predavanje. Predstavnici skupštine Kosova, Ministerstva pravde i korekcione službe, ekspreti za prava dece, sudije, tužioci, advokati, civilno društvo i međunarodne organizacije učestvovali su u događaju, koji im je pružio priliku da razmene najbolju praksu i istraže kako da ubuduće primenjuju standarde ljudskih prava u vršenju pravde za maloletnike i decu na Kosovu. Sudija Renata Vinter je primetila da uprkos značajnom napretku zakonodavstva, glavna smetnja zaštite dečjih prava u sukobu sa zakonom, ostaje pravni okvir.

Zvučni zapis

Sudija Renata Vinter

Potpresednica Odbora UN za Prava deteta

Sve kolege koje su prošle specijalni trening, a mi imamo kolege sa specijalnim treningom u policiji, pravosuđu, sudstvu, oni svi imaju problem sa implementacijom praktičnog dela zakona, ne sa samim zakonom. Zakon čini dosta toga mogućim, ali praksa ne, jer nedostaju strukture. NARACIJA

Tokom radionice razmatrana su ključna pitanja u vezi sa pravosuđem za maloletnike. Skoro svi učesnici su se složili da je pritvor za maloletnike poslednja mera.

Zvučni zapis

Sudija Renta Vinter

Šta imamo u vezi sa pravnom zaštitom, šta imamo o restorativnoj pravdi, da li možemo da koristimo  ne-zatvorske mere koje su već predviđene zakonom. Da li možemo da ih koristimo ako je tako? Šta je neophodno? Zašto to ne funkcioniše? Šta funkcioniše?

Naracija

Mirijam Galmi, šefica Kancelarije za ljudska prava UNMIK-a je rekla da pravosuđe za maloletnike ostaje slabo zastupljena tema na Kosovu i da je ovo ozbiljan problem ljudskih prava.

Zvučni zapis

Mirijam Galmi

Uspeli smo u protekla dva dana da okupimo sudije, tužioce, kao i socijalne radnike i predstavnike civilnog društva kako bismo zajedno razgovarali o najboljoj praksi bavljenja pravima dece koja su u konfliktu sa zakonom na Kosovu. Glavni cilj ovog okruglog stola je bio da se formulišu zajedničke preporuke o unapređenju efikasnosti pravosuđa za maloletnike na Kosovu.”

Naracija

UNMIK je pozvao decu iz projekta World Vision “Deca za mir.” Deca su iznela svoje poglede o pravima dece u pravosuđu koje se bavi maloletnicima. 

Zvučni zapis

Filip DimićSrednja Medicinska Skola Suvi Do

Naučio sam poprilično puno, uglavnom o deci u sudskim postupcima i o kaznama za decu. Ja sam bio prilično iznenađen, jer sam mislio da će ovaj okrugli sto da se bavi samo učešćem dece u pravosuđu koje se bavi maloletnicima, alu u redu, uvek može nešto novo da se nauči.  

Ardina Ahmetaj Sallagrazhde, Municipality of Suhareka/Suva Reka

Danas na ovoj radionici srela sam nove ljude koji se zalažu za sveobuhvatno uključivanje dece u pravosuđe koje se bavi decom i zaštitom dece. Osećala sam se veoma dobro i zadovoljna sam da na Kosovu još uvek ima ljudi koji se bore za ove stvari, koje su nama veoma važne.

Naracija

Prema sudiji Vinter, Kosovu nedostaju specijalizovani advokati za decu. Kao rezultat, advokati, koji nisu specijalizovani u pravosuđu za decu, nisu pripremljeni za odbarnu prave dece u pravosuđu koje se bavi decom.

Zvučni zapis

Sudija Renata Vinter

Posebno ona deca za koju ne znate da li su izvršioci ili su žrtve, a specijalizovani advokat zna. Ja mogu da odem kod sudije i kažem, pronašla sa ovu ili onu mogućnost i da nema potrebe da se dete smesti u pritvor, jer je on specijalizovan za to i to je ono što nama stvarno treba.”

Naracija

Ustav Kosova obuhvata jasne odredbe o pravosuđu za maloletnike i one su potpuno saglasne sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima dece. Međutim, ostaju glavni izazovi u shvatanju implikacija takvog pravnog okvira i implementacije zakona. Ultimativno, cilj okruglog stola je bio da identifikuje praktične mehanizme i najbolje prakse za bolji tretman dečjih prava u pravosuđu koje se bavi maloletnicima na Kosovu. 

UNICEF-ovi ključni prinicipi o pravima dece kažuMi nismo izvori problema; mi smo resursi koji su potrebni da bi ih rešili. Mi nismo troškovi; mi smo investicije. Mi nismo samo mladi ljudi; mi smo ljudi i građani ovog sveta.”