Raportet vjetore të Panelit (Raportet) ofrojnë informacione të përgjithshme për përbërjen e Panelit dhe të Sekretariatit, për politikat dhe procedurat e zbatuara, për numrin e lëndëve të pazgjidhura dhe për aktivitetet e Panelit dhe të Sekretariatit të tij, si dhe të dhëna të tjera statistikore dhe rregullative relevante. Në pjesën përmbajtjesore Raportet ofrojnë një vështrim të përgjithshëm të praktikës gjyqësore të Panelit për periudhën që është nën shqyrtim. Vështrimi i përgjithshëm mbulon mendimet dhe vendimet e miratuara nga Paneli, për çështjet e pranueshmërisë dhe bazueshmërisë së ankesave. Përveç kësaj, Raportet theksojnë çështjet që lidhen me rekomandimet e Panelit, dhe përgjigjet e Përfaqësuesit Special të Sekretariatit të Përgjithshëm për rekomandimet përkatëse.

Raporti vjetor 2008 

Raporti vjetor 2009

Raporti vjetor 2010

Raporti vjetor 2011

Raporti vjetor 2012

Raporti vjetor 2013

Raport vjetor 2014