Skip Ribbon Commands Skip to main content
Help (new window)
Sign In
Navigate Up

Lajmet e fundit të PKDNJ

30/06/2015 - Në qershor 2015, gjate seancës së tij të 84-të, Paneli miratoi gjashtë (6) mendime për bazueshmëri lidhur me shtatë (7) ankues: rastet nr 104/09 dhe 159/09 Gjuriq dhe Saviq; nr.233/9, Joviq; nr. 255/09, Milenkoviq; nr.281/09, Ivkoviq; nr.285/09, Lumoviq; dhe nr.297/09, Trifunoviq. Këto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Seanca e ardhshme e Panelit do te mbahet në Prishtinë/Priština me 3 - 8 gusht 2015.
 
19/05/05- Në maj 2015, gjate seancës së tij të 83-të, Paneli miratoi katër (4) mendime për bazueshmëri lidhur me katër (4) ankues: rastet nr 239/09, Pantoviq; nr. 260/09, Çeliq;nr.279/9, Voshtiq; dhe nr. 288/09, Jeliq. Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Seanca e ardhshme e Panelit do te mbahet në Prishtinë/Priština me 22- 26 qeshor 2015. 
 
05/05/2015 - Në prill 2015, gjate seancës së tij të 82-të, Paneli miratoi gjashtë (6) mendime për bazueshmëri lidhur me nëntë (9) ankues: rastet nr 13/09, 93/09, 267/09 dhe 302/09 S.C., V.F., M.O dhe O.L.; nr.244/9, Sharanoviq; nr. 270/09, Vuksanoviq; nr.275/09, Bulatoviq; nr.293/09, Jovanoviq, Patrnogiq, Jovanoviq dhe Luçin; dhe nr.333/09, Maslar. Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Seanca e ardhshme e Panelit do te mbahet në Prishtinë/Priština me 11 - 15 maj 2015.
 
24/03/2015 - Në mars 2015, gjate seancës së tij të 81-të, Paneli miratoi  katër  (4) mendime për bazueshmëri lidhur me katër (4) ankues: rastet nr 213/09, Jovanoviq, nr.269/9, Ristiq, nr. 287/09, Grujiq, dhe 304/09 ,Stankoviq. Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Seanca e ardhshme e Panelit do te mbahet ne Prishtinë/Priština me 20 -24 prill 2015.
 
04/03/15 – Në shkurt 2015, gjatë seancës së tij të 80-të, Paneli miratoi shatë (7) mendime mbi bazueshmërinë lidhur me shtatë (7) ankesa: nr. 04/07, Balaj dhe të tjerët, nr. 116/09, Vitosheviç, nr. 216/09, Janiçeviç; nr. 234/09, Shala, nr. 261/09, Laziç; nr. 340/09, Ru.R. dhe nr. 15/10, Pekiç. Versioni anglisht i mendimit në rastin Balaj dhe të tjerët, nr. 04/07, është në dispozicion në uebfaqen e Panelit; të tjerët do të paraqiten në këtë uebfaqe përafërsisht brenda një muaji. Seanca tjetër e Panelit është caktuar të mbahet në Prishtinё, më 16 - 21 mars 2015.

03/01/2015 - Në janar 2014, gjate seancës së tij të 79-të, Paneli miratoi  katër (4) mendime për bazueshmëri lidhur me katër (4) ankues: rastet nr 227/09, Nikoliq, 228/9,Niçiq, 262/09, Kuzmanoviq dhe 303/09,Iliq. Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Seanca e ardhshme e Panelit do te mbahet ne Prishtinë/Priština me 23-27 shkurt 2015.

15/12/2014 - Në dhjetor 2014, gjate seancës së tij të 78-të, Paneli miratoi  shatë (7) mendime për bazueshmëri lidhur me pesëmbëdhjetë (15) ankues: rastet nr. 72/09 dhe tjerët (8 ankues),Nikoliq, Kabash dhe Petroviq; 163/09,Milosavleviq; 222/09,Jovanoviq; 226/09,Vujaçiq; 229/09, Z.B; 264/09-265/09,Shmigiq; dhe 289/09,Stevanoviq. Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.

 

25/11/2014 - Në nëntor 2014, gjate seancës së tij të 77-të, Paneli miratoi  tre (3) mendime për bazueshmëri lidhur me tetë (8) ankues (rastet nr. 144/09,158/09, 166/09,209/09,210/09,258/09,276/09, dhe 38/10).Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.

 

27/10/2014 - Në teto 2014, gjate seancës së tij të 76-të, Paneli miratoi  tetë  (8) mendime për bazueshmëri lidhur me tetë (8) ankues (rastet nr. 147/09,177/09, 219/09,223/09,245/09,249/09,252/09 dhe 282/09) dhe nje vendime në kërkesën për rishikim (rasti nr.319/09). Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.

 

26/09/2014 - Në shtator 2014, gjate seancës së tij të 75-të, Paneli miratoi nje (1) vendim për pranueshmëri lidhur me një  (1) ankues (rasti nr.38/10), dhe  pesë (5) mendime për bazueshmëri lidhur me pesë (5) ankues (rastet nr. 133/09,156/09, 160/09,170/09,176/09).Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.

 

11/08/2014 – Në gusht 2014, gjatë seancës së 74, Paneli miratoi  gjashtë  (6) mendime mbi bazueshmërinë për dymbëdhjetë (12) ankesa (lëndët me nr.  14/09/, 15/09, 18/09, 19/09, 20/09, 21/09, 131/09, 152/09, 171/09, 212/09, 237/09 dhe 238/09). Këto dokumente do të paraqiten në këtë faqe të internetit  përafërsisht pas një muaji.

 

30/06/2014 - Në qeshor 2014, gjate seancës së tij të 73-të, Paneli miratoi pesë (5) mendime për bazueshmëri lidhur me shtatë (7) ankues (rastet nr. 99/09,214/09, 291/09,292/09,296/09,331/09 dhe 349/09).  Keto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.

 

02/06/2014- Në maj 2014, gjate seancës së tij të 72-të, Paneli miratoi një  (1) vendim  për pranueshmëri lidhur me një (1)  ankues (352/09)  dhe pesë (5) mendime për bazueshmëri lidhur me nëntë (9) ankues (80/09,84/09,154/09,155/09,319/09 dhe 339/09).  Si ne praktiken e deritanishme, dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.

 

16/04/2014 - Në prill 2014, gjate seancës së tij të 71-të, Paneli miratoi një  (1) vendim  për pranueshmëri lidhur me një (1) ankues dhe pesë (5) mendime për bazueshmëri lidhur me nëntë (9) ankues.  Si ne praktiken e deritanishme, dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.

20/03/2014 – Raporti Vjetor i Panelit për vitin 2013 është shpallur në faqen e tij të Internetit. Sikurse raportet e mëparshme, ai mbulon çështjet që lidhen me përbërjen e Panelit dhe ngarkesën e punës, si dhe aspekte të caktuara të implementimit të rekomandimeve të  Panelit. Raporti gjithashtu shtjellon zhvillimet e rëndësishme të jurisprudencës së tij, veçanërisht sa u përket disa mendimeve të tij ku Paneli ka gjetur shkelje të nenit 2 (E drejta për jetë) dhe nenit 3 (Ndalimi i torturës). Teksti i plotë në anglisht është në dispozicion për shkarkim këtu <Annual report 2013>; versioni në shqip dhe serbisht do të shpallen së shpejti. Luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit për detaje. 17/03/2014 – Në sesionin e tij të 70-të, të mbajtur në mars të vitit 2014, Paneli ka miratuar katër (4) mendime për bazueshmëri lidhur me dymbëdhjetë (12) ankesa për hetime të pamjaftueshme penale përkitazi me rastet e personave të zhdukur dhe të vrarë, një (1) vendim lidhur me një kërkesë për rishqyrtim, si dhe një numër vendimesh procedurale. Sipas praktikës së zakonshme, këto dokumente do të vendosen në këtë faqe të internetit përafërsisht pas një muaji. Paneli gjithashtu ka miratuar Raportin e tij vjetor për vitin 2013, i cili së shpejti do të vendoset në këtë faqe të internetit.
 
 
9/02/2014 - Në shkurt 2014, gjate seancës së tij të 69-të, Paneli miratoi tre (3) mendime për bazueshmëri lidhur me pesë (5) ankues, gjithashtu edhe dy (2) vendime në kërkesat për rishikim. Dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.
28/01/2014 - Në janar 2014, gjate seancës së tij të 68-të, Paneli miratoi pesë (5) mendime për bazueshmëri lidhur me tetë (8) ankues.
Dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji.

 

16/12/2013 - Në dhjetor  2013, gjatë seancës së tij të 67-të, Paneli miratoi katër (4) mendime për bazueshmëri lidhur me pesë (5) ankues. Dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Për hollësi të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit.
Urime festat e fundvitit  nga Paneli dhe Sekretariati për të gjithe ata që ndjekin punën tonë!!! 05/11/2013-Në tetor të vitit 2013, gjatë seancës së tij të 65-të, Paneli miratoi tre (3) mendime për bazueshmëri lidhur me tre  ankues. Dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Për hollësi të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit.

 

 

30/09/2013 -  Z. Marek A. Nowicki, Kryetari i PKDNJ, ka udhëtuar për në Strasburg, Francë, ku ai do të marrë pjesë në mbledhjen e fundit të Komitetit përzgjedhës për Çmimin e të Drejtave të Njeriut Vaclav Havel të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (APKE), ku ai është anëtar, dhe në kremtimin pasues të shpërblimit për vitin 2013. Ai gjithashtu ka planifikuar të takohet me Kryetarin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, më 30 shtator 2013.

 

23/09/2013-Në shtaor të vitit 2013, gjatë seancës së tij të 64-të, Paneli miratoi gjashtë mendime për bazueshmëri lidhur me shtatë ankues. Dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Për hollësi të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit.

 

26/08/2013 - Në korrik dhe gusht të vitit 2013, Paneli mbajti seancën e tij të  62-të dhe 63-të. Gjate  këtyre seancave, Paneli miratoi pesëmbëdhjetë mendime për bazueshmëri lidhur me njëzet e pesë ankues. Dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Për hollësi të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit. 

 

11/06/2013 – Sekretariati i Panelit posa ka vënë në dispozicion në këtë uebsajt dokumentacionin nga seance e 60-të e Panelit, e mbajtur në prill të vitit 2013. Në njërin prej tyre, mendimi për lëndën 34/09, Jokic kundër UNMIK-ut, Paneli për herë të parë konstatoi se UNMIK-u ka shkelur nenini 2 dhe 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për shkak se nuk zbatoi hetime të duhura për një zhdukje dhe vrasje që ndodhi në qershor të vitit 1999 në Pejë, Kosovë.

 
 
10/06/2013Në qershor të vitit 2013, gjatë seancës së tij të 61-të, Paneli miratoi nëntë mendime për bazueshmëri lidhur me pesëmbdhjetë ankues, tri vendime për pranueshmëri lidhur me tre  ankues dhe gjithashtu miratoi një vendim për një ankese lidhur me një vendim të mëparshëm për pranueshmëri. Dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Për hollësi të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit. 
 
 

30/04/2013 - Në prill të vitit 2013, gjatë seancës së tij të 60-të, Paneli miratoi shtatë mendime për bazueshmërinë. Këto  dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht për një muaj. Për detaje të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit.

 

03/04/2013 - Raporti vjetor i Panelit për vitin 2012 është shpallur në uebsajtin e tij. Si zakonisht, ai paraqet një pasqyrë të aktiviteteve të Panelit nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2012. Në veçanti,  mbulon çështje që lidhen me përbërjen e Panelit dhe ngarkesën e punës, zhvillimet e rëndësishme në praktikën e tij gjyqësore (duke ju referuar vendimeve/mendimeve të caktuara) dhe aspekte të caktuara të implementimit të rekomandimeve të Panelit. Teksti i plotë në gjuhën angleze gjendet këtu <English> ; përkthimi në gjuhën shqipe dhe serbe do të shpallet së shpejti. Për detaje luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit.

 

18/03/2013 - Në mars të vitit 2013, gjatë seancës së tij të 59-të, Paneli miratoi gjasht mendime për bazueshmërinë dhe tri vendime për pranueshmërinë. Të gjitha dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht për një muaj.  Paneli gjithashtu miratoi Raportin Vjetor 2012, i cili do të behet publik së shpejti. Për detaje të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit.

 

Më 8 mars 2013, Paneli ka publikuar mendimin e tij për lëndën B.A. kundër UNMIK-ut, nr. 52/09, i cili është miratuar më 1 shkurt 2013. Ankesa ka të bëjë me mungesën e hetimit për zhdukjen dhe vdekjen e babait të ankuesit në Prishtinë, menjëherë pas ardhjes së UNMIK-ut në Kosovë, në qershor të vitit 1999. Paneli ka konstatuar se UNMIK-u ka shkelur obligimin e vet procedural, të paraparë në nenin 2 të Konventës Evropiane për të Drejta të Njeriut. Paneli rekomandoi që UNMIK-u të ndërmerr hapa në trajtimin e efekteve të shkeljes, duke përfshirë në mes të tjerash: pranimin publik të përgjegjësisë së tij dhe ndërmarrjen e hapave të duhur drejt të pagesës së kompensimit për ankuesin lidhur me dëmin e përjetuar moral. Teksti i plotë i këtij mendimi mund të gjendet  në faqen e internetit të PKDNj-së <këtu>. 

 

26/02/2013 - Në shkurt të vitit 2013, gjatë seancës së tij të 58-të, Paneli miratoi dy mendime për bazueshmërinë dhe dy vendime për pranueshmërinë. Të gjitha dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht për një muaj. Për detaje të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit. 

 

04/02/2013 - Në janar të vitit 2013, gjatë seancës së tij të 57-të, Paneli miratoi dy mendime për bazueshmërinë dhe dy vendime për pranueshmërinë. Të gjitha dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht për një muaj. Për detaje të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit.

 

13/12/2012 - Në dhjetor të vitit 2012, gjatë seancës së tij të 56-të, Paneli miratoi dy mendime për bazueshmërinë dhe 11 vendime për pranueshmërinë (lidhur me 12 ankesa). Të gjitha dokumentet e lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht për një muaj.  Për detaje të mëtejshme luteni të kontaktoni Sekretariatin e Panelit.

 

15/11/2012 - Me 14 dhe 15 nëntor 2012, delegacioni nga PKDNj është pritur në Strasburg  nga përfaqësuesit e Gjykatës Evropiane  për të Drejtat e Njeriut  (GJEDNj). Në këtë takim u diskutua sistemi ligjor i tanishëm i GJEDNj-së dhe i PKDNj-së. Takimi është pasuar me një pritje formale të gjyqtarit Paul Lemmens, ish-anëtar i Panelit të PKDNj-së.

 

05/11/2012 - Më 1 nëntor 2012, një anëtar i ri i Panelit Këshillëdhënës për të Drejta e Njeriut i UNMIK-ut, znj.  Françoise Tulkens, dha betimin para PSSP-së, z. Farid Zarif. Ceremonia u pasua me një diskutim të shkurtër të çështjeve të rëndësishme që lidhen me funksionimin e Panelit. Me përfshirjen e znj. Tulkens, Paneli përsëri është në përbërje të plotë. Për informacione të mëtejme luteni t’i referoheni faqes së internetit të PKDNJ.

 

01/10/2012 - Në shtator të vitit 2012, gjatë seancës së 53-të dhe përmes mjeteve elektronike, Paneli miratoi 1 mendim për bazueshmërinë (lidhur me 1 ankesë), 22 vendime për pranueshmërinë (lidhur me 26 ankesa) dhe 1 vendim për një kërkesë për rishqyrtim. Të gjitha dokumentet e cekura do të shpallen në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Për detaje të tjera kontaktoni Sekretariatin e Panelit.

 

20/09/2012 - Z. Paul Lemmens, i cili ka qenë anëtar i Panelit këshillëdhënës për të drejta të njeriut që nga themelimi i tij në janar të vitit 2007, ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij më datën 13 shtator 2012 për të marr postin e gjyqtarit të zgjedhur nga Belgjika në Gjykatën Evropiane për të Drejta të Njeriut në Strasburg. Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm ka emëruar z. Fracoise Tulkens, ish-zëvendëspresident i Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut, si pasues të tij.

 

04/09/2012 - Më 24 gusht 2012 Paneli përfundoi sesionin e tij të 52-të, ku miratoi 3 mendime për bazueshmëri (lidhur me 6 ankesa) dhe 37 vendime për pranueshmëri (lidhur me 72 ankesa). Mendimet dhe vendimet do të vendosen në këtë faqe pas afro një muaji. Për hollësi të tjera, ju lutemi të kontaktoni Sekretarinë e PKDNj-së.