Skip Ribbon Commands Skip to main content
Help (new window)
Sign In
Navigate Up

Për PKDNj-në

LAJMET E FUNDIT TE PKDNJ-SE

26/10/15 - Në tetor 2015, gjate seancës së tij të 87-të, Paneli miratoi tri (3) mendime për bazueshmëri lidhur me njezetë (20) ankues: rastet nr 111/09 (Bogolub Kostiq), 117/09 (Pavle Kostiq), 143/09 (Zhivanka Patrnogiq), rastet 178/09, 179/09  dhe 180/09 (Petra Kostiq), 230/09 (Pavle Kostiq), rastet 231/09 dhe 232/09 (Bogolub Kostiq), 240/09 dhe 241/09 (Krstina Nikoliq), 247/09 (Vesna Vojinoviq), rastet 253/09, 254/09 dhe 263/09 (Slavica Banziq), 284/09 dhe 286/09 (Dragica Bozhaniq); rastet 153 dhe 181/09 (Lidija Milenkoviq), si dhe rasti 246/09 (Stevan Simoviq). Këto dokumente të lartcekura do të  paraqiten në këtë faqe përafërsisht pas një muaji. Seanca e ardhshme e Panelit do te mbahet në Prishtinë/Priština me 9 – 14 nëntor 2015.
 
Rreth PKDNj-së
 
I nderuari vizitor,
 
Në rast se keni parashtruar ankesë para Panelit apo nëse për ankesën tuaj është dhënë mendimi i Panelit, përmes të cilit është konstatuar shkelja e të drejtave tuaja, ju lusim që të kontaktoni Sekretarinë e Panelit për t’u siguruar që informatat kontaktuese tuaja të jenë të përditësuara. Ju lusim që të klikoni <këtu> për të parë se si mund të kontaktoni me ne.
 
Ju falënderojmë paraprakisht.
 
Paneli këshillëdhënës për të drejta të njeriut (Paneli) shqyrton ankesat për shkeljet e pretenduara të të drejtave të njeriut të bëra nga Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) ose  që i atribuohen këtij Misioni dhe, sipas nevojës, i jep rekomandime Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) në Kosovë. Paneli përbëhet prej tre anëtarëve, të cilët çdo muaj vendosin për ankesat kundër UNMIK-ut. Kryesuesi drejton punën e Panelit, dhe Sekretaria me zyrë në Prishtinë i ofron përkrahje juridike dhe administrative.
 
Cilido person që beson se UNMIK-u është përgjegjës për shkeljen e të drejtave të tij të njeriut mund t’i ankohet Panelit dhe të kërkojë zgjidhjen e atij pretendimi. Këta persona iniciojnë procedurën e ankesës përmes parashtrimit të ankesës tek Paneli. Më pastaj, Paneli përcakton nëse ankesa është e pranueshme në bazë të legjislacionit në fuqi dhe merr vendim.
 
Nëse ankesa është e pranueshme, Paneli nxjerr një mendim për atë nëse UNMIK-u është përgjegjës për shkelje të ndonjërit prej instrumenteve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut që është në fuqi në Kosovë. Nëse Paneli përcakton se shkelja ka ndodhur, mendimi mund të përfshijë rekomandimet për PSSP-në. Më pastaj PSSP-ja duhet që publikisht të deklarojë se si do të reagojë ndaj këtyre rekomandimeve.
 
Paneli këshillëdhënës për të drejta të njeriut është i vetmi mekanizëm ekzistues për të drejta të njeriut, i cili në mënyrë specifike merret me shkeljet e të drejtave të njeriut që pretendohet të jenë bërë nga Misioni i Kombeve të Bashkuara apo që i atribuohen atij.
 
 
Afati i fundit për parashtrimin e ankesave të reja në Panel ishte 31 mars 2010.
 
Për informata të tjera, mund të shihni rastet dhe raportet vjetore tona të publikuara.   
 
  • Statistikat tona të fundit mund t’iu gjeni këtu.