Skip Ribbon Commands Skip to main content
Help (new window)
Sign In
Navigate Up

Për PKDNj-në

Lajmet e fundit të HRAP
Më 18 mars 2016, Paneli Këshillëdhënës për të Drejta të Njeriut (PKDNj) ka nxjerrë një mendim lidhur me rastin e tij të fundit për Personat e Zhdukur dhe të Vrarë (PZhV). Gjatë një periudhe prej 7 vitesh Paneli gjithsej ka dëgjuar 248 raste, ku kanë qenë të përfshira 235 viktima.    
 
Rasti i fundit ishte S.M. kundër UNMIK-ut, rasti nr. 342/09. Rasti është iniciuar si pasojë e ngjarjeve që kanë ndodhur në komunën e Pejës, Kosovë, më datën 26 qershor 1999. Thënë në mënyrë më specifike, znj. X., një femër me aftësi të kufizuara mendore dhe fizike është dhunuar dhe vrarë në shtëpinë e familjes së saj, derisa nëna e saj, znj. M., ishte ulur në karrige me sy të lidhur është detyruar ta dëgjonte këtë krim. Në mendimin e tij, Paneli konstatoi se UNMIK-u, duke mos kryer një hetim të efektshëm të këtij rasti, ka bërë shkelje të dispozitave procedurale të nenit 2 të Konventës Evropiane për të Drejta të Njeriut (KEDNj). Paneli gjithashtu ka konstatuar se përmes sjelljes së tij UNMIK-u ka kontribuar në shqetësimin dhe vuajtjet shpirtërore të ankuesit që paraqet shkelje të dispozitave procedurale të nenit 3 të KEDNj-së. Dhe në fund, Paneli ka konstatuar se lidhur me znj. X, UNMIK-u gjithashtu ka shkelur dispozitat relevante të Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit kundër femrave.        
 
Teksti i plotë i mendimit për këtë rast në gjuhën angleze, serbe dhe shqipe do të vendoset në faqen e internetit të Panelit gjatë javëve të ardhshme.
 
Rreth HRAP
 
I nderuar Vizitor! 
 
Nëse keni ankesë në pritje për t’u shqyrtuar nga Paneli, ose ankesa juaj është përfunduar me mendimin e Panelit që ka konstatuar shkelje të të drejtave tuaja, luteni që të kontaktoni Sekretariatin e Panelit për të siguruar se detajet tuaja kontaktuese janë të përditësuara. Luteni të klikoni <këtu> për të parë si të na kontaktoni ne.
 
Ju falënderojmë paraprakisht.
 
 
Paneli Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut (Paneli) shqyrton ankesat për shkeljet e pohuara të të drejtave të njeriut që janë kryer nga apo i atribuohen Misionit të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), dhe i bën  rekomandime Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) në Kosovë kur një gjë e tillë është e duhur. Paneli është i përbërë prej tre anëtarëve të Panelit të cilët takohen në Prishtinë çdo muaj për të marrë vendime për ankesat e paraqitura kundër UNMIK-ut. Kryetari i Panelit e drejton punën e Panelit dhe Sekretariati me bazë në Prishtinë i ofron mbështetjen ligjore dhe administrative.
 
Çdo individ i cili beson se UNMIK-u është përgjegjës për shkelje të të drejtave të njeriut mund të ankohet në Panel dhe të kërkojë vendim për atë pohim. Personat e tillë e iniciojnë procedurën e ankesës me paraqitjen e ankesës pranë Panelit. Më pas Paneli vendos nëse ankesa është e pranueshme në bazë të legjislacionit në fuqi dhe për këtë merr vendim.
 
Nëse ankesa është e pranueshme, Paneli më pas jep mendimin nëse UNMIK-u është përgjegjës për shkeljen e njërit nga instrumentet e ndryshme të të drejtave të njeriut, që është në fuqi në Kosovë. Nëse Paneli konstaton se është bërë shkelje, mendimi mund të përfshijë rekomandimet drejtuar PSSP-së. Pastaj PSSP-ja publikisht duhet të tregojë se si ai/ajo do të reagojë ndaj rekomandimeve.
 
Paneli Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut është mekanizmi i vetëm ekzistues për të drejtat e njeriut që në mënyrë specifike merret me shkeljet e të drejtave të njeriut që pohohet se janë kryer nga Misioni i Kombeve të Bashkuara apo që i atribuohen atij.
 
Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve të reja në Panel ka qenë 31 mars 2010.
 
Për informacione të mëtejshme luteni që t’u referoheni lëndëve të publikuara dhe raporteve tona vjetore.
 
 
  • Statistikat tona të fundit do t’i gjeni këtu.