Rregullore nr. 2006/12 të dates 23 mars 2006 mbi themelimin e Panelit këshilldhënës për të drejtat e njeriut, ndryshimin për Rregullore nr. 2007/3 të dates 12 januar 2007.
 
Për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2006/12 mbi themelimin e panelit këshilldhënës për të drejtat e njeriut.
Urdhëresë administrative nr. 2009/1 për implementimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2006/12 mbi themelimin e Panelit këshillëdhënës për të drejtat e njeriut.
 
Rregullat e Precedimit (versioni koordinativ i datës 12 shkurt 2010)