UNMIK
Uredbe
1999. godine


Da biste pro~itali neke od ovih dokumenata potreban je Adobe Acrobat Reader.

 

Uredba br. 1999/1         25 jul 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Uredbom 1999/25 i Uredbom 2000/54]

O ovla{}ewima privremene uprave na Kosovu.
 
 

Uredba br. 1999/2         12 avgust 1999. godine

O spre~avawu pristupa pojedincima i udaqavawu istih slu`bi na Kosovu.
 
 

Uredba br. 1999/3         31 avgust 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Uredbe 2000/55, 2005/39 2005/41, 2006/2, 2006/4, 2007/12, 2007/16 и 2007/31]

Oustanovqewu carinskih i ostalih srodnih slu`bi na Kosovu.
 
 

Uredba br. 1999/4        2 septembar 1999. godine

O valuti koja je dozvoqena za kori{}ewe na Kosovu.
 
 

Uredba br. 1999/5         4 septembar 1999. godine

O osnivawu ad hoc suda najv{e instance i javog tu`ila{tva.
 
 

Uredba br. 1999/6       7 septembar 1999. godine

O preporukama za Strukturu i upravqawe sudstovom i tu`ila{tvom.
 
 

Uredba br. 1999/7       7 septembar 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Uredbom 2000/57; opozvano Uredbom 2001/8]

O postavqewu i razre{wu sa funkcije sudije i javnih tu`ilaca.
 
 

Uredba br. 1999/8        20 septembar 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Uredbom 2006/3]

O osnivawu Za{titnog korpusa Kosova.
 


Uredba br. 1999/9
         24 septembar 1999. godine

O uvozu transportu, distribuciji i kuorprodaji naftinih derivata (nafte, uqa i maziva) sa i na Kosobu.
 


Uredba br. 1999/10
         13 oktobar 1999. godine

O ukidawu diskriminativnih zakona u vezi sa stambenim i imovinskim pravcima.
 


Uredba br. 1999/11
        13 oktobar 1999. godine

O vr{ewu kontrole u slu`bama platnog prometa i usluga.
 


Uredba br. 1999/12
         14 oktobar 1999. godine

O obezbe|ewu po{tanske i telekomunikacione slu`be na Kosovu.
 


Uredba br. 1999/13
         16 oktobar 1999. godine

O izdavawu dozvola za rad nebankarskih mikrofinansijskih ustanova na Kosovu.
 


Uredba br. 1999/14
         21 oktobar 1999. godine

O postavqewu regionalnih i op{tinskih administratora.
 


Uredba br. 1999/15
         21 oktobar 1999. godine

O privremenoj registraciji privatnih vozila na Kosovu.
 


Uredba br. 1999/16
         6 novebar 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Uredbom 2000/7]

O uspostavqawu centralne fiskalne uprave Kosova i ostalih pitawa u vezi stim .
 


Uredba br. 1999/17
         6 novebar 1999. godine

O usvajawu konsolidovanog buxeta Kosova i odobrewu tro{kovnika za period od 1. septembra do 31. decembra 1999. godine.
 


Uredba br. 1999/18
         10 novebar 1999. godine                                   [opozvano Uredbom 2001/8]

O postavqewu i razre{ewu porotnika.
 


Uredba br. 1999/19
         12 novembar 1999. godine

O zabrani kockawa tipa kazino.
 


Uredba br. 1999/20
         15 novembar 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Uredbom бр. 2001/24]

O Upravi platnog prometa i bankarstva Kosova.
 


Uredba br. 1999/21
         15 novembar 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Уредбом бр. 2007/24]

O izdavawu dozvola za radbanaka, nadzoru i Regulativi.
 


Uredba br. 1999/22
         15 novembar 1999. godine

O registraciji i radu nevladinih organizacija na Kosovu.
 


Uredba br. 1999/23
         15 novembar 1999. godine

O ustanovqavawu uprave za stambena i imovinska pitawa i komisije za imovinska potra`ivawa.
 


Uredba br. 1999/24
         12 decembar 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Uredbom 2000/59]

O zakonu koji se primewuje na Kosovu.
 


Uredba br. 1999/25
         12 decembar 1999. godine

Amandman Uredbi UNMIK-a br. 1999/1, o upravi privremene ddministracije na Kosovu.
 


Uredba br. 1999/26
         22 decembar 1999. godine

O produ`ewu pritvora u toku istra`nog postupka.
 


Uredba br. 1999/27
         22 decembar 1999. godine                                   [izmeweno i dopuweno Uredbom 2000/22 i Uredbom 2000/50]

O usvojenom konsolidovanom buxeta Kosova i odobrenom tro{kovniku za period od 1. januara do 31. decembra 2000. godine.