UNMIK
Međunarodno priznati standardi ljudskih prava


Usnimite Adobe Acrobat Reader radi pristupanja PDF dokumentima.

                       

 

Pridržavanje se posebno zahteva shodno UNMIK/UR/br.:

 

Univerzalana deklaracija o ljudskim pravima

 

1999/24

2001/19

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda i njeni protokoli

 

1999/24

2001/19

Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima i protokolima

 

1999/24

2001/19

·     Opcioni protokol

 

1999/24

2001/19

·     Drugi opcioni protokol

 

1999/24

2001/19

Međunarodni sporazum o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

 

1999/24

 

Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije

 

1999/24

2001/19

·     Opcioni protokol

 

1999/24

2001/19

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama

 

1999/24

2001/19

·     Opcioni protokol

 

1999/24

2001/19

Konvencija o pravima deteta

 

1999/24

2001/19

·     Opcioni protokol

 

1999/24

2001/19

·     Opcioni protokol (deca u oružanom sukobu)

 

1999/24

2001/19

Evropska povelja o regionalnim jezicima ili jezicima manjina

 

 

2001/19

Okvirna konvencija Saveta Evrope o zaštiti nacionalnih manjina

 

 

2001/19

Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nehumanih ili degradirajućih postupaka ili kažnjavanja

 

1999/24

2001/19

·     Opcioni protokol

 

1999/24

 

·     Principi efikasne istrage

 

1999/24

 

·     Principi medicinske etike

 

1999/24

 

·     Deklaracija o zaštiti svih lica od mučenja i drugih okrutnih, nehumanih ili degradirajućih postupaka ili kažnjavanja

 

1999/24

 

Instrumenti međunarodnog zakona o ljudskim pravima za vezu sa Kancelarijom Visokog komesara za ljudska prava

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------